همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

فینیکس | Phinix

تاسیس در ۱۳۹۹ مالی و اعتباری ۵۱ تا ۲۰۰ نفر phinix.ir
معرفی شرکت فینیکس

ما در فینیکس یک تیم پر انرژی و بروز داریم که با کمک هم ایده‌هامونو توسعه میدیم تا بهترین نتیجه رو در کنار هم بدست بیاریم.

معرفی شرکت فینیکس

مـا در فینیکـس معتقدیم دنیـا در حال تغییر کــردن اسـت و این تغییر به‌قدری سـریع رخ خواهـد داد که اگر از همین ساعت با آن همراه نشویم، حتمـا از آن عقـب خواهیـم بـود. آغــاز بــه کار پلتفــرم فینیکــس یکــی از مهم‌تریــن قدم‌هــا در هــمراه شــدن بــا ایــن تغییــرات بــزرگ اســت؛ تغییراتــی کــه در نقطــه تلاقی علــم و اقتصــاد آغــاز شــده و رفته‌رفته تمــام جهــان را بــا خــود همــراه خواهــد کــرد. فینیکــس یــک پلتفــرم معاملــه ارزهــای دیجیتــال اســت. ایــن پلتفــرم مــدرن و بسـیار امـن بـا هـدف برطرف‌کردن ضعف‌هـای موجـود در بـازار ارزهـای دیجیتـال ایـران راه‌اندازی شـد. هــدف فینیکــس فراهم‌کردن بســتری مطمئــن، مــدرن و پویــا بــرای فعالیــت در حـوزه ارزهـای دیجیتـال و همچنیـن بالابردن سـطح علمـی جامعـه در حـوزه بلاک‌چیـن اسـت. فینیکــس بــا بهره‌گیــری از قوی‌تریــن نیروهــای داخلــی در تمامــی بخش‌هــای فنــی و بازاریابــی در تــلاش اســت امــکان پیشــرفت‌های علمــی و اقتصــادی را بــرای تمــام علاقه‌مندان بــه ایــن حــوزه بــا هــر میــزان دانــش اولیــه فراهــم کنــد؛ بــه ایــن منظــور آمــوزش نیــز در کنــار ســایر ماموریت‌هــای فینیکــس، برای ما بسیار ارزشمند است.

فرهنگ کاری شرکت فینیکس

همکاری با تیمی جوان و پر انرژی و دیدن مدیران با انگیزه، لذت کار بر روی برترین تکنولوژی را دوچندان می‌کند.

فرهنگ کاری شرکت فینیکس

هدف نهایی تمام فعالیت‌ها در فینیکس خلق بیشینه‌ کیفیت است. تمام بخش‌های سازمان ما در راستای افزایش کیفیت محصول و سرویس فعالیت می‌کنند. افزایش سطح توانایی اعضای سازمان یکی از ماموریت‌های اصلی ما به شمار می‌رود چون می‌دانیم برای ارائه‌ باکیفیت‌ترین محصول، به نیروهایی توانا نیاز داریم. همکاران ما برای حفظ سطح کاری خود در بالاترین سطح، همواره در حال آموزش و یادگیری هستند. جریان اشتراک‌گذاری دانش در داخل مجموعه همواره برقرار است و از همین مسیر تمام بخش‌ها کیفیت خود را حفظ می‌کنند. فینیکس ایجاد محیطی پرانرژی، آرام و راحت برای اعضای سازمان را یکی از وظایف اصلی خود تعریف کرده و تلاش می‌کند تمام امکانات لازم را برای آرامش و راحتی آن‌ها فراهم کند.

مزایای همکاری با شرکت فینیکس

فینیکس یک مجموعه پویا و دانش‌محور است که انتقال دانش و تجربه همواره در آن جریان دارد. تلاش ما این است که همیشه مطمئن باشیم تک‌تک اعضای سازمان احساس آرامش می‌کنند. همکاران ما به‌صورت مستمر از کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی یا کلاس‌ها و دوره‌های در حال برگزاری در خارج از مجموعه که فینیکس هزینه آن‌ها را پرداخت می‌کند بهره می‌گیرند که دانش خود را در بالاترین سطح نگه دارند.

مزایای همکاری با شرکت فینیکس

خوشحالم که در تیم فینیکس در تعامل با تیم متخصص و خلاق در یکی از نوپاترین حوزه‌های علوم کامپیوتر مشغول به فعالیت هستم و هر روز موقعیت‌های جدیدی برای رشد علمی پیش رو دارم.

image/svg+xml