همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

مرکز گسترش اینترنت اشیا ایران | Iran IoT Expention Center

تاسیس در ۱۳۹۹ کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت ۵۱ تا ۲۰۰ نفر iotbiz.ir

مرکز گسترش اینترنت اشیا ایران محلی است برای شناسایی، رشد، توسعه و تجاری سازی ایده های کسب و کار از طریق استارتاپ ها در حوزه های فناورانه و نوآورانه شروع به فعالیت کرده است.

موقعیت مکانی

خوزستان، اهواز

اعضای شرکت

  • ارسلان قنواتی مدیرعامل

    همه با هم؛ یک تیم، یک خانواده و یک کسب و کار هستیم و معتقدم که همکاران ما خانواده دوم ما هستند و در کنار هم با رعایت احترام فضایی صمیمی را حاکم می کنیم.

  • سید رضا علوی مدیرآموزش و مشاوره

    همکاران ما از مهمترین حلقه های ورودی ایده ها و اطلاعات سازنده و بهبود دهنده هستند. با روی گشاده از کارمندان یاد می گیریم.

  • میلاد جلیل زاده مدیر برندینگ و بازاریابی

    یکـی از مشـخصات اصلـی کسـب و کارهـای اسـتارت آپـی رویکـرد نوآورانـهی آنهـا در رویارویـی بـا مسـائل اسـت کـه منجـر بـه ارائـهی راهحلهـای بدیـع میشـود. نـوآوری بـرای مـا نـه یـک انتخـاب، بلکـه یـک ارزش ذاتـی اسـت کـه مصمـم هسـتیم آن را حفـظ و تقویـت کنیـم.

آزادانه مسئولیت پذیریم و بهترین نتیجه را متعهد میشویم.

image/svg+xml